خانم ذوزنقه

من در اصل یک دایره بودم !

آهنگ با ریتم ملایمی شروع شد و مینا دخملی که زیباترین عروس دنیا بود دستا شو با وقار خاصی برد بالا و با همون ریتم ملایم شروع کرد به رقصیدن .مینا دخملی با چشمهای خمارش و حرکات گردنش بدنشو با ناز به این طرف و آن طرف می کشید و معلوم بود که قند تو دل آن مرد آب میشد . مینا با نوای سودان گلن سورملی گیز وسط تالار می چرخید و می چرخید . زیبایی گیج کننده ای داشت . مینا رقصید و رقصید و برای سرنوشت دست تکان داد و خندید . مینا دخملی از فردا یک زن بود .

پ ن . سودا گلن سورملی گیز یه آهنگ اذری هست .

ذی ذو|جمعه نوزدهم تیر ۱۳۸۸|